Paninis

Sandwich Steak & Cheese

  • 6,75
   regular
 • $

Panini ou Sub + Steak + Fromage + Oignon + Poivron Panini or Sub + Steak + Cheese + Onions + Bell Pepper

Combo: Sandwich Steak & Cheese (Sub / Panini)

  • 8,75
   regular
 • $

Steak & Cheese Sub ou Panini + Accompagnement + Gazeuse Steak & Cheese Sub or Panini + Side Order + Soda  

Combo: Sandwich Tuna Melt

  • 7,25
   regular
 • $

Panini ou Sub Tuna Melt + Accompagnement + Gazeuse Tuna Melt  Panini or Sub + Side Order + Soda

Sandwich Tuna Melt

  • 5,25
   regular
 • $

Panini ou Sub + Thon + Fromage + Oignon + Laitue + Tomate Panini or Sub+ Tuna + Cheese + Onions + Lettuce + Tomato

Sandwich Cubano

  • 6,25
   regular
 • $

Super Midi Sandwich

  • 5,75
   regular
 • $

Panini ou Sub + Blanc de Poulet + Jambon + Fromage + Laitue + Tomate + Oignons + Poivrons Panini or Sub + Chicken Brest + Ham + Cheese + Lettuce + Tomato + Onions + Bell Pepper

Sandwich Poulet / Chicken Sandwich

  • 5,25
   regular
 • $

Panini ou Sub + Blanc de Poulet + Fromage + Laitue + Tomate Panini or Sub + Chicken Brest + Cheese + Lettuce + Tomato

Combo: Sandwich Jambon Fromage / Ham & Cheese (Panini / Sub)

  • 6,75
   regular
 • $

Panini ou Sub Jambon Fromage + Accompagnement + Gazeuse Ham & Cheese Panini or Sub + Side Order + Soda

Combo: Sandwich Poulet / Chicken Sandwich (Sub / Panini)

  • 7,25
   regular
 • $

Panini ou Sub Poulet Fromage+ Accompagnement + Gazeuse Chicken & Cheese Panini or Sub + Side Order + Soda

Combo: Sandwich Super Midi (Sub / Panini)

  • 7,75
   regular
 • $

Super Midi Panini ou Sub + Accompagnement + Gazeuse Super Midi Panini or Sub + Side Order + Soda